Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Kristus Psalmides: Jeesus Kristus päästab kõigest hädast (Ps 107)
Autor: Antti Laato   
reede, 20 veebruar 2015

PSample Imagesalmis vaadeldakse erinevaid häda­olukordi, millesse inimesed oma elus võivad sattuda. Psalmi ei peaks lugema mitte üksnes sõna-sõnaliselt, vaid häda­olu­korrad kirjeldavad ka üldisel tasandil elus ette­tulevaid kannatusi ja valu. Psalmi ees­märk on näidata, et Jumal võib päästa igast hädast. See puudutab kõiki inimesi, sest psalmi alguses kutsutakse kõiki idast ja läänest osalema Jumala pakutavas päästes (Ps 107:1–3): “Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti! Nõnda öelgu Issanda lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest ja on kogunud võõrailt mailt, hommiku poolt ja õhtu poolt, põhja poolt ja lõuna poolt.”

Kui Jeesus tervendas sadakonna ülema teenija, õpetas Ta, et Jumal tahab aidata iga inimest. Jumal tahab päästa kõik inimesed, vaatamata isikule (Mt 8:5–13): “Aga kui Jeesus tuli Kaper­nauma, astus tema juurde väeülem ja palus teda: “Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas!” Jeesus ütles talle: “Kas ma tulen ja teen ta terveks?” Ent väe­ülem vastas: “Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb! Minagi olen ju inimene meele­valla all, aga minu käsu all on sõdureid ja kui ma ütlen ühele: “Mine ära!”, siis ta läheb, ja teisele: “Tule siia!”, siis ta tuleb, ja oma teenijale: “Tee seda!”, siis ta teeb.” Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid: “Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi! Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobiga taeva­riigis, Kuning­riigi lapsed aga tõugatakse välja kaugele pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine.” Ja Jeesus ütles väe­ülemale: “Mine! Nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle!” Ja tema teener paranes selsamal tunnil.”

Kristlane tõlgendab psalmi ennustusena sellest, et Jeesuses teostub kogu maailma puudutav Jumala pääste­plaan. Uues Testamendis kerkivad psalmi teemad esile juba Maarja ja Sakarja kiitus­lauludes. Maarja ülistab Jumalat (Lk 1:53): “Näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt.” Psalmis öeldakse (Ps 107:9): “Ta kosutas janunevat hinge ja täitis nälgiva hinge heaga.“ Sakarja tänab Jumalat (Lk 1:78–79): “Meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meile tuleb päikese­tõus kõrgustest. See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surma­varjus, see suunab meie jalgu rahuteele.” Psalmi järgi vabastab Jumal vangistatud (Ps 107:10–14): “Nad istusid pimeduses ja surma­varjus, olid vangis viletsuses ja raudus, sest nad olid tõrkunud vastu Jumala sõnadele ja olid põlanud Kõige­kõrgema nõu­annet. Siis ta alandas nende südant vaevadega; nad komistasid, ja ei olnud aitajat. Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. Ta viis nad välja pimedusest ja surma­varjust ning rebis katki nende köidikud.“ Seega ennustas psalm kogu maailma saabuvat ja kõiki inimesi puudutavat Jumala pääste­plaani.

Psalmi salmides 4–9 kirjeldatakse, kuidas inimesed on kõrbes nälga suremas, aga Jumal päästab nad, andes neile süüa. Jeesus toidab viit tuhandet inimest, kes olid tulnud kõrbesse kuulama Tema õpetust. Toitmis­ime oli tunnus­täht, mille ees­märgiks oli näidata maailma puudutava pääste­plaani täitumist (Mk 6:34–44): “Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahva­hulka, hakkas tal neist hale, sest nad olid nagu lambad, kellel ei ole karjast, ja ta hakkas neile õpetama paljusid asju. Ja kui aeg oli läinud juba hiliseks, astusid ta jüngrid tema juurde ja ütlesid: “Paik on üksildane ja aeg juba hiline, lase nad ära minna, et nad läheksid ümber­kaudsetesse asulatesse ja küladesse ning ostaksid endile midagi süüa!” Aga Jeesus vastas neile: “Andke teie neile süüa!” Nemad ütlesid talle: “Kas peame minema ja ostma kahe­saja teenari eest leiba ja andma neile süüa?” Aga tema ütles neile: “Mitu leiba teil on? Minge vaadake!” Ja kui nad olid järele vaadanud, ütlesid nad: “Viis, ja kaks kala.” Ja ta käskis seada nad kõik istuma rühmiti haljale rohule. Ja nad istusid maha saja­kaupa ja viie­kümne­kaupa. Ja Jeesus võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis leivad ning andis jüngrite kätte, et nad viiksid need rahvale, ning jagas ka need kaks kala kõigile. Ja kõik sõid ja said kõhud täis. Ja korjati kokku kaks­teist korvi­täit leiva­palukesi ja kalu. Ja nende leibade sööjaid oli viis tuhat meest.”

Psalmi salmide 23–32 järgi aitab Jumal tormi­hädas ning vaigistab võimsad lained. Tuul vaikib. Sama­moodi räägitakse evangeeliumides, kuidas Jeesus vaigistab tormi (Mt 8:23–27): “Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa. Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Aga Jeesus magas. Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes: “Issand, aita! Me hukkume!” Tema ütles neile: “Miks te olete nõnda arad, te nõdra­usulised?” Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve ning järv jäi täiesti vaikseks. Inimesed aga imestasid, öeldes: “Kes ta siis selline on, et isegi tuuled ja järv kuulavad tema sõna?” Jeesuse tunnus­täht annab jüngritele teada kogu maailmale suunatud Jumala pääste­plaani teostumisest.

Jumala meelevald vaigistada kujutab ka ülestõusmist. Inimeste meele­heide suures lainetuses kirjeldab nende vajumist surma­valla sügavikku (Ps 107:26): “Need tõusid üles taeva poole ja vajusid alla sügavikesse, nende julgus hääbus häda­ohus.“ Jeesus käis seda teed, kui Ta suri ja läks alla surma­valda. Psalmi sõnu kasutades kirjutab Paulus (Rm 10:6–7): “Ent õigus, mis tuleb usust, ütleb: “Ära ütle oma südames: Kes läheb üles taevasse? – see tähendab Kristust alla tooma, või: Kes läheb alla sügavusse? – see tähendab Kristust üles tooma surnuist.” Usu sõna peab tõeks Jeesuse alla­tulemist taevast Jumala juurest ja astumist surma­valla sügavikesse ning üles­minemist surma võitjana tagasi taevasse. Jeesus on läinud taeva kõrgustest surma sügavikesse. Tänu Temale on Jumala pääste­plaan kätte­saadav igale inimesele (Rm 10:9–13): “Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Sest Pühakiri ütleb: “Ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse.” Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.”

 

Antti Laato raamatust “Kristus Psalmeissa” (Perussanoma, 2011) tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatakse autori ja kirjastuse loal.

Perussanoma Oy, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, Suomi – Finland

http://www.perussanoma.fi

 
< Eelmine   Järgmine >