Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Piiskop Risto Soramies: Jumala sõna püsib igavesti ega muutu ajaga
Autor: Risto Soramies   
kolmapäev, 03 detsember 2014

Väites endid targad olevat, on nad läinud rumalaks … on ju vahetanud loomuliku vahe­korra loomu­vastasega.” (Rm 1:22,26)

SoSample Imageome parlament on langetanud otsuse uue abielu­seaduse kohta. Osa rahvast hõiskab, ehkki ei tea veel, kuhu see inim­konna aja­loos ainu­laadne lahendus viimaks välja viib. Meie rahvas on teinud mõtlematu, jõhkra vea, unustades ajaloo õppe­tunnid, rääkimata Jumala sõna juhatusest. Parlament seisis 28. novembril 2014 valiku ees ning valis valesti.

 

Kristlikul kirikul ei ole valikut

Jumala rahvas suhtub Jumala sõnasse ja Tema korraldustesse vaid ühel viisil: ta tänab Jumalat alati Tema igavese sõna eest ning juhindub sellest. Püüdes maailmale meele järgi olla, tõmbab Soome evangeelne-luterlik kirik enda peale Jumala viha ja karistuse. Jumal ei lase end pilgata. Pea­piiskop Mäkinen on avalikult pattu heaks kiites näidanud teed igavesse hukatusse, sest ei pilkajad ega abielu­rikkujad ei päri Jumala riiki. Kui Soome kirik ei tagane pea­piiskopist, siis lakkab ta olemast kristlik kirik. Mikkeli piiskop Häkkinen on avalikult tunnistanud piibellikku aru­saama abielust. Andku Jumal, et kirik tunnistab selles küsimuses tõena Mikkeli piiskopi häält.

 

Mida Misjonipiiskopkond selles olukorras usub, õpetab ja tunnistab?

Me tunnistame nüüd ja tahame ka edaspidi koos kõigi kristlastega tunnistada, et:

… Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. Selle­pärast on Jumala palge ees kõik inimesed ühtlasi pattu langenud mehed ja naised, kellele Jumal on valmistanud pääste oma Poja surmas ja üles­tõusmises. Patu erinevate taga­järgede käes kannatavad kõik inimesed, kellesse aga kirik suhtub kaastundlikult, kuna ka kirik ise vajab armu.

Homoseksuaalsusele kalduv ja selle praktiseerimises süüdi­olev inimene on jätkuvalt mees või naine. Kui ta “hüüab appi Issanda nime”, nagu ütleb Piibel, siis ta pääseb Jeesuse Kristuse pärast. Talle antakse sama armu, mida ka hetero­seksuaalsetes pattudes süüdi olevale inimesele. Kiriku sõnum on jätkuvalt: “Pöörduge ja uskuge evangeeliumi, rõõmu­sõnumit Jeesusest.”

… Jumal on seadnud abielu mehe ja naise vaheliseks liiduks, nende õnneks ja laste kasvu­keskkonnaks. Me õpetame jätkuvalt, et abielu vajab puutumatust ja truudust. Abielu on elu­aegne: “Kuni surm meid lahutab…”

… Jumala heade, elu ülalpidavate ja pühade käskude hulka kuulub kuues käsk: “Ära riku abielu!” See käsib ja juhatab truudusele ning keelab kõik abielu­eelsed ja abielu­välised seksuaal­suhted ning kõike seda, mis vastandub abielu pühadusele. Ka selle käsu rikkumine äratab Jumala viha, sest Jumal on püha.

 

Mis meid ees ootab?

Jumala rahvast ootab igavene taevas Jumala juures. Sinna minnakse “paljude viletsuste kaudu”. Pole mõtet ennast petta: see maailm ei ole paradiis, ehkki Jumal on andnud meile palju head, mille pärast Teda tänada. Uus abielu­seadus teeb meie elu keerulisemaks. Kui patt kuulutatakse õigeks, muutub hea halvaks ja halb heaks. Inimesed jäävad pimedaks ning kaotavad isegi terve mõistuse.

Jumala armust on kristlased saanud meie maal elada pikka aega rahus. Riigi seadused ja kiriku õpetus on olnud omavahel koos­kõlas. Kristlasi ei ole järje­kindlalt taga kiusatud. Nüüd oleme astunud uude ajastusse – ehkki seda võib pidada normaalseks olu­korraks. Nõnda on kristlased ka varem maailmas elanud ja elavad paljudes paikades ka praegu.

Me palvetame jätkuvalt meie kodumaa eest ning armastame seda ja meie rahvast. Aga me ei saa olla tema suhtes naiivsed. Soome ei ole Jumala rahvas, vaid Jumala vastu mässav, tänamatu rahvas, kes vajab kuulutust Jumala kohtust ja andeksandmisest Kristuses.

 

Sellepärast

… Misjonipiiskopkonna kogudused on ustavad Jumala sõnale ja jäävad rõõmuga ustavaks ka edas­pidi. Meie kogudused on avatud kõigile inimestele sõltumata taustast ja minevikust. Kogudus ühendab armu saanud patuseid, teist­suguseid liikmeid ei saa tal ollagi. Me rõõmustame kõikide koguduste üle, meie ja teiste koguduste üle, kus jäädakse ustavaks Jumala sõnale ja evangeelsele usu­tunnistusele!

… saage rohkelt ja sageli osa armuvahenditest. Toitke end Jumala sõnaga. See sõna püsib ja viib sihile. See ei vea alt ega valeta. Selles on pääste ka suurimale patusele. Kuulake jutlust, laulge häid vaimulikke laule, julgustage üksteist.

… pidage meeles enda ristimist, milles teid rõivastati Kristusega. Kristuse õiguse rüüs on meie, roojaste, puhtus.

… saage osa pühast armulauast, milles Kristus annab ennast meile konkreetselt.

… ärge jätke maha koguduse koos­käimisi, missat, et teie usk ei häviks. Õige kogudus elab Jumala sõnast, mida õpetatakse puhtalt, ning sakramentidest, mida toimetatakse Kristuse seadmist mööda.

… õpetage oma lastele ja lapselastele Jumala sõna ja võtke neid kaasa kirikusse. Noori ei tohi, ei ole vaja ega saagi sellest maailmast lahutada, tuleb aga kanda hoolt, et nende juured oleksid Jumala maailmas. Ärge arvake, et keegi teine kannab hoolt teie laste vaimuliku kasvamise pärast. Teie peate selle eest hoolt kandma. See ei ole raske, kui te kasutate neid vahendeid, mis Jumal on meile andnud.

Kristus on rajanud oma kiriku ning põrgu väravad ei saa sellest võitu. See, kes püsib tões, ei pea kartma.

 

Risto Soramies

Misjonipiiskopkonna piiskop

http://www.lhpk.fi/

 

Tõlkinud Illimar Toomet

 

 
< Eelmine   Järgmine >