Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Läti kirikujuhtide pöördumine: Kõlbluse säilitamisest tänapäeva ühiskonnas
Autor: Läti kirikute juhid   
kolmapäev, 27 august 2014

Active ImageMeie päevil on erinevatel põhjustel kahanenud ühis­konnas moraali ja traditsiooniliste ühis­kondlike väärtuste tähendus. Rohkeneb eba­tervete harjumuste levik, eriti noorsoo hulgas, langeb sündivus, kasvab lagunenud pere­kondade hulk – ja Lätit ähvardab rahvast tühjaks jäämine. See teeb murelikuks arste, demograafe ja pedagooge. Ka Läti kristlike konfessioonide juhid soovivad väljendada oma muret meie rahva tuleviku pärast.

Majanduslike põhjuste kõrval on viidatud negatiivsed tendentsid seotud ka ühiskonna vaimulikus elus, kultuuris ja ühis­elus toimuvate protsessidega, millele need tendentsid otseselt või kaudselt mõju avaldavad. Massikultuur, osa massi­teabe­vahendeid, aga samuti marginaalsed mitte­riiklikud organisatsioonid on loonud õhkkonna, milles kõlblust, abikaasade vahelist truudust, vastutust, mida kantakse traditsioonilise ja loomu­pärase perekonna ees, mis võrsub riigi poolt kaitstud abielust (nagu sellest kõneldakse põhiseaduse 110. artiklis), ei hinnata piisaval määral või koguni alandatakse ja naeruvääristatakse. See-eest näidatakse positiivses valguses abielu­väliseid suhteid ja seksuaal­partnerite vahetust ning reklaamitakse erinevaid sõltuvusi.

Teeb rahutuks, et õppeasutustesse jõuavad ilma tõsiselt läbi katsumata õppe­materjalid, mis annavad lapsed faktiliselt eksperimentide meelevalda, õpetades neile teaduslikust vaate­nurgast vaieldavat gender-teooriat, mis rajaneb ettekujutusel soo vabalt muutmise võimalikkusest. Varjates end sugude­vahelise võrdsuse õilsa idee taha faktiliselt manipuleeritakse soolise identiteediga, mõistes seda ekslikult sotsiaalse konstruktsioonina, mida võib meelevaldselt muuta. Levitatakse ühekülgset informatsiooni suguelu kohta, liialdatakse homoseksuaalse sugueluga seotud inimeste õigustega, vaikitakse maha taoliste suhete varju­küljed ning see, mida taoliste suhete propaganda toob endaga kaasa ühiskonnale, iseäranis noortele, kes on eriti vastu­võtlikud kõigele eksootilisele ja ebatavalisele. Aeg-ajalt aktualiseeritakse kunstlikult idee homoseksuaalse partnerluse legaliseerimisest ja abieluga võrdustamisest, kuigi taolise otsuse jaoks ei ole ühiskonna enamuse toetust.

Leiame, et õpetus sugudevahelistest suhetest tuleb rangelt lahutada homoseksualismi propagandast. Esimene on vajalik ja lubatav, selle koht on vanemates kooliklassides. Homoseksualismi propagandal omakorda ei ole kohta kõlbeliselt terves ühiskonnas. Taolised suhted on viljatud, nad alandavad inim­väärikust ja võivad tekitada tervise­probleeme. Kui selle kohta ei pakuta objektiivset informatsiooni, siis ähvardab lastele antav nõnda­nimetatud haritus sugude­vahelistes suhetes moonduda avalikuks kõlblusetuse ja liiderlikkuse propagandaks.

Seksuaalkasvatus koolides on hädavajalik, kuid see peab olema vastavuses koolilaste vanusega. On lubamatu laste varajane «seksualiseerimine», mille puhul rutataks ette isiksuse arengu­etappidest ning pakutakse nõnda­nimetatud «ohutut seksi» enne täisealiseks saamist, ja mille käigus noori inimesi infomeeritakse nii­nimetatud õigusest abordile, jagamata informatsiooni taolise teo hävitavatest taga­järgedest ning andmata sellele objektiivset hinnangut.

Meie, kristlike konfessioonide juhid, hoiatame kristlasi ja kogu ühiskonda taoliste tendentside eest, mis on vastu­olus Jumala poolt antud loomu­seaduse ja moraali­põhimõtetega. Pühakiri õpetab, et Jumal õnnistas abielu üksnes mehe ja naise liiduna. Abielu eesmärk on üheks saamine armastuses Jumala vastu, armastuse teostumine perekonna ja ligimese suhtes, pere kui väikse kodu­koguduse loomine, milles mees hoiab oma perekonda, naise lubab sündida lastel ning mõlemad vanemad hoolitsevad nende eest. See peremudel on äraproovitud aasta­tuhandete vältel ning seda tunneb iga kristlane. Sellest on väsimatult jutlustanud ja jutlustavad kristlikud kirikud oma piiskoppide ja vaimulikkonna suu läbi. Nõnda jutlustatakse Jumala rahvale, et perekonnad võiksid vooruslikult usus elades pärida Taevariigi, olles samal ajal ka toeks pühale Kirikule ja oma riigile. See Kiriku õpetus on muutumatu ja kõikumatu, kuna nimelt selles väljendub Jumala tahe. See ei ole vastuolus ka loomuliku asjade­käiguga. Traditsioonilise peremudeli eeliseid kinnitavad ka sotsioloogilised uurimused.

Seksuaalsuhted samast soost isikute vahel on suur patt. Toetudes Pühakirjale leiavad kirikud, et isikutel, kes propageerivad homoseksuaalset eluviisi, ei sobi tegeleda kasvatus­tööga laste ja noorte seas, kuna Issand on öelnud: «Kes iganes on püüniseks kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veskikivi kaela riputataks ja ta uputataks mere sügavusse. Häda maailmale ahvatluste pärast! On küll paratamatu, et kiusatused tulevad. Kuid häda sellele inimesele, kelle kaudu kiusatus tuleb!» (Mt 18:6–7) Ja apostel Paulus on öelnud: «Ärge eksige: ei kõlvatud ega ebajumalateenijad, ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega meestepilastajad … päri Jumala riiki!» (1Kr 6:9–10)

Samasuguste avaldustega oleme Läti ühiskonna poole pöördunud korduvalt kõik koos ja igaüks omaette, need on avaldatud ka massi­teabe­vahendites ning on hästi teada Läti kristlastele.

Pidevalt ja väsimatult oma usklike hulka kõlbeliste aluste ja jumala­kartliku kristliku elu kaitsele ja hoidmisele kutsudes kasutavad kristlikud konfessioonid ajast aega oma erilisi vaimulikke vahendeid. Peamine ja tõhusaim vahend on tuline palve Issanda Jumala poole vastavalt apostel Pauluse sõnadele «Palvetage lakkamatult!» (1Ts 5:17), mehine püsimine kristlikus tões ja Jumala käskudes.

Me loodame, et meie armastatud vaimulik kari, Läti kristlased, hoiavad kindlalt alal kristlikke väärtuseid, mis on kallid ja südame­lähedased igale usklikule ja hea tahtega inimesele: mehe ja naise vahelise abielu kõigutamatuse, traditsioonilise perekonna pühaduse, laste kasvatamise kristliku traditsiooni kohaselt, kuulekuse Kristusele ja tegutsemise Jumala käskude järgi koos­kõlas oma kristliku südame­tunnistusega ning moraalsete kohustustega ühiskonna ees.

Iga kristlase kohus on seista vastu püüdlustele eksitada meie lapsi ja noori ahvatluste teele. Kuid mida konkreetselt teha, et pärssida viidatud negatiivseid tendentse?

   Kui te puutute kokku sellega, et teie lapsele õpetatakse midagi niisugust, mis on vastuolus selles kirjas osutatud väärtustega või neid ohustab, aitab kaasa kõlvatuse, pahede ja eba­tervete harjumuste levikule, siis minge koolidirektori juurde, nõudke selgitust, informeerige taolistest juhtumitest riiklikku haridus­inspektsiooni ja ombudsmani, samuti kristlikke massi­teabe­vahendeid (viidates järgmistele ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklitele: artikkel 12, artikli 16 punkt 3, artikkel 18, artikli 25 punkt 2, artikli 26 punkt 2, artikli 19 punkt 2, samuti Läti Vabariigi põhi­seaduse artiklile 110, lastekaitse­seaduse artikli 13 punktile 1 ning sama seaduse artikli 15 punktidele 1 ja 2).

   Inimesel, kes jagab teiega, et ta tunneb homoseksuaalset kiindumust, soovitage pöörduda hingelise abi saamiseks vaimuliku poole (on olemas programmid, mis suudavad taolist inimest aidata, näiteks «Elu allikad» (Dzivibas Straumes).

   Rääkige poliitikutega, paluge neil teha teatavaks nende positsioon kõlbluse ja pere­väärtuste kaitse küsimustes ning tehke siis oma valik.

   Ärge andke voli vihale, kui puutute kokku amoraalse eluviisi avaliku propagandaga, vaid selgitage lastele ja teistele inimestele kurja, mis sellest tuleneb, kahandades võimalust mööda taolise propaganda mõju teid ümbritsevas keskkonnas, paljastades varjatud või kaudset kõlvatuse propagandat.

   Puutudes kokku kõlvatuse ja ebaloomuliku eluviisi peale­tükkiva propagandaga avalikus paigas – tänava­meele­avalduse või muus sarnase eluviisi propaganda vormis – vältige konfrontatsiooni ning teatage sellest omavalitsus- ja riigi­organitele, selgitades, et sellise eluviisi taoline avalik demonstratsioon kahjustab teie lapse kõlbelist kasvamist ning riivab lapse õigust olla kaitstud kahjulikule eluviisile või eba­loomulikele ja tervist­kahjustavatele seksuaal­suhetele ahvatlemise ning nende demonstreerimise eest.

Kristlase kohus on paluda kogu südamest Jumalat, et Ta kinnitaks meid ja aitaks meil kaitsta tõde, kõlblust, armastust Kristuses, et patt ei leviks, et mitte keegi ei hukkuks patu pärast, vaid kõik päästetaks igaveseks eluks.

 

Zbigņevs Stankevičs, Rooma-Katoliku kiriku Riia peapiiskopkonna peapiiskop

Jānis Vanags, Läti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop

Aleksandrs Kudrjašovs, Õigeusu Kiriku Riia ja kogu Läti metropoliit

Aleksejs Žilko, Läti vanausuliste juht

teris Sproģis, Läti baptistikoguduste liidu piiskop

Hosrovs Stepanjans, Riia Püha Gregorios Valgustaja Armeenia kiriku preester

 

Vene keele vahendusel tõlkinud Enn Auksmann

Foto: Ernests Dinka 

Läti kirikujuhtide pöördumise lätikeelset teksti võib lugeda siit.

 
< Eelmine   Järgmine >