Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Kristus Psalmides: Maailma targad Jeesus-lapse juures (Ps 72)
Autor: Antti Laato   
reede, 25 aprill 2014

Psalmis soovitakse Active ImageTaaveti soo kuningale Jumala antavat tarkust ja õiglast meelt, et ta valitseks oma rahvast õigesti. Siis Jumal õnnistab kuningat ning erinevate rahvaste kuningad tulevad Jeruusalemma austama Jumalat ja Tema võitut. Kristlastel oli hõlbus mõista psalmi kolme­kuninga­päeva sündmuste valguses. Kolme­kuninga­päev oli Jumala ilmumise ehk epifaania­püha. Sellega seostus Jumala Poja sündimine inimesena ja idamaa tarkade külas­käik Jeesus-lapse juures.

Psalmis kirjeldatakse Taaveti soo kuninga suurt kuning­riiki ja kuningate austust tema vastu (Ps 72:8–14): “Ta valitseb merest mereni ja Frati jõest ilma­maa otsani. Tema ees põlvitab kõrbe rahvas ja tema vaenlased lakuvad põrmu. Tarsise ja saarte kuningad toovad ande; Seeba ja Seba kuningad maksavad maksu. Ja teda kummardavad kõik kuningad; kõik pagana­rahvad orjaku teda! Sest tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab, ja viletsa ja selle, kel pole abimeest. Ta säästab nõrka ja vaest ja päästab vaeste hinge. Ta lunastab nende hinged kavalusest ja vägivallast, ja nende veri on kallis tema silmis.”

Tarsis asetses Hispaanias, Seba ja Seeba aga Lõuna-Araabias. Jeesuse kuningriik hõlmab kogu maailma, kuid Ta ei valluta seda mitte relvade, vaid rahu­sõnumiga. Eeslil ratsutades Jeruusalemma saabuv Jeesus täitis Sakarja raamatu ennustuse, milles räägitakse suurest kuning­riigist Psalmi 72 sõnadega ja kavatsusest võita maailm Jumala armastuse ja rahu­sõnumiga (Sk 9:9–10): “Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. Mina hävitan Efraimist sõja­vankrid ja sõja­ratsud Jeruusalemmast, sõja­ammudki hävitatakse. Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni.

Jeesus-lapse juurde saabuvad idamaa targad tõid talle ande: viirukit, kulda ja mürri. Psalmis räägitakse ka kingitud kullast, mis tuuakse Taaveti soo kuningale (Ps 72.15–17): “Ja ta elab ning temale antakse Seeba kulda, ja tema eest palvetatakse alati, kogu päev õnnistatakse teda. Viljarohkus on maa peal, mägede harjadel kahisevad viljapead nagu Liibanoni mets, ja linna elanikke tärkab otsekui maast rohtu. Ta nimi püsib igavesti; päikese paistel võrsugu ta nimi, õnnistagu nad üksteist sellega! Kiitku teda õndsaks kõik rahvad!” Psalmi järgi püsib kuninga nimi rahvaste huulil igavesti ja kõik rahvad ülistavad tema õnne. Sellest ülistusest saab osa ka Jeesuse ema Maarja, kui ta ütleb oma ülistus­laulus (Lk 1:48–49): “Nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on tema nimi.”

Psalm lõpeb Jumala ülistamisega. Jumalat tänatakse selle eest, et rahvas on saanud uue, õiglase kuninga (Ps 72:18–19): “Tänu olgu Issandale, Jumalale, Iisraeli Jumalale, kes ainuüksi teeb imet! Ja tänu olgu tema aulisele nimele igavesti ning kogu maailm olgu täis tema au! Aamen, aamen!” Samade väljenditega ülistatakse Jumalat Luuka evangeeliumi alguses, kui räägitakse Ristija Johannese ja Jeesuse sündimisest. Sakarja alustab oma kiitus­laulu ülistusega (Lk 1:68–70): ““Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse ja on meile äratanud pääste­sarve oma sulase Taaveti soost, nagu ta on rääkinud ajastute algusest oma pühade prohvetite suu läbi.” Kui karjastele teatatakse Jeesus-lapse sünnist, siis ülistab Jumalat taevane inglite vägi (Lk 2:13–14): “Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas: “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!”

Justinus Märtrile on Psalm 72 üks Vana Testamendi võtme­tekste, mis räägib Jeesuse jumalikkusest ja inimlikust sünnist (Dialoog, 64). Justinus pöörab tähelepanu salmile 5, mis Septuaginta järgi kõlab nõnda: “Ta jätkab koos päikesega ja kuu ees sugu­põlvest sugu­põlve.” Justinus mõistab seda salmi viitena Jeesuse jumalikule algupärale. Ta on olnud alati olemas. Rääkides Jeesuse sünnist seostab Justinus Septuaginta Psalmi 72:5, 110:3 ja Psalmi 45 sõnumi üksteisega (Dialoog, 76): “Taavet kuulutas, et Isa tahtel ta “sünnib üsast enne päikest ja kuud”, ja teatas, et olles Kristus oli “vägev Jumal ja sellepärast Teda teenitakse.”

Teine oluline koht oli Justinusele Psalmi 72 salmid 17–19 (Septuaginta järgi), mis räägivad Jeesuse jumalikkusest: “Olgu Tema nimi õnnistatud igavesti, püsigu Tema nimi päikese ees igavesti ja temas õnnistatakse kõiki maa sugu­harusid, kõik rahvad kiitku Teda õndsaks. Õnnistatud olgu Issand Jumal, Iisareli Jumal, kes üksi teeb imetegusid. Ja õnnistatud olgu Tema au nimi igavesti ja igavesest igavesti ning täidetagu kogu maa Tema kirkusega. See saagu nii, see saagu nii.”

Kristlane saab Psalmi 72 juures rõõmustada Jeesuse sündimisest, kui Jumala rahu ja rõõmu sõnum jõudis karjaste ja idamaa tarkadeni. Psalm ennustas maailmale suunatud misjonit, milles Jeesuse jüngrite kuulutatud rahu­sõnum kandub merelt mereni maailma äärteni.

 

Antti Laato raamatust “Kristus Psalmeissa” (Perussanoma, 2011) tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatakse autori ja kirjastuse loal.

Perussanoma Oy, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, Suomi – Finland

http://www.perussanoma.fi

 
< Eelmine   Järgmine >